Publikacje

Zaburzenia przewodu pokarmowego i terapia żywieniowa u dzieci z ASD

Pod pojęciem spektrum autystycznego ASD (autism spectrum disorders) grupowane są jednostki chorobowe mające charakter nieprawidłowości neurorozwojowych. W obrębie tej zróżnicowanej jednostki wyróżnia się autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera oraz nieswoiste całościowe zaburzenie rozwojowe.

Chorzy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wykazują nieprawidłowości w trzech płaszczyznach codziennego funkcjonowania: zachowaniu(stereotypia), komunikacji oraz interakcjach społecznych. Jest to triada zaburzeń, która w zależności od choroby występuje w różnym nasileniu, począwszy od objawów najlżejszych po silne zaburzenia funkcjonowania. U pacjentów ze spektrum autyzmu obserwuje się szereg charakterystycznych zachowań, z których najczęściej występujące to: wykonywanie powtarzających się działań, silna potrzeba stałości otoczenia, izolacja od otoczenia, agresja lub brak umiejętności nawiązywania więzi społecznych. Jednocześnie chorzy wykazują silnie rozwinięte zdolności mechanicznego zapamiętywania (tzw. ponadzmysłowi geniusze, zespół Sawanta). Autyzm najczęściej objawia się do trzeciego roku życia dziecka, częściej u chłopców, a niżeli u dziewcząt. Jest chorobą nieuleczalną, jednakże o zmiennym przebiegu. Gdy objawy pojawiają się przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka, mówi się o autyzmie wczesnodziecięcym, natomiast ich wystąpienie u dzieci rocznych oraz starszych to autyzm opóźniony. Jak wspomniano, w trakcie rozwoju osobniczego przebieg choroby podlega modyfikacji, a u kilkudziesięciu procent chorych pojawiają się okresy remisji. Dokładna przyczyna defektów neurologicznych leżących u podłoża choroby po dziś dzień nie została ustalona.

Dr n. biol. med. Patrycja Szachta
Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.

Pełna publikacja dostępna poniżej:

Zaburzenia przewodu pokarmowego i terapia

Zobacz także